E-learning TSP - internetový přípravný kurz TSP
Úvod  »  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.tsp-brno.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a zákazníka. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

 

1.1  PROVOZOVATEL

Jan Lasák

Zapsán v registru živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy pod č.j.: SMO/071737/12/ŽÚ/JAP
Modřínová 246/3, 725 28. Ostrava - Hošťálkovice
IČ: 88604551

 

Provozovatel při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

 

1.2  KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE

Adresa
Jan Lasák, TSP-Brno
Modřínová 246/3, 725 28, Ostrava - Hošťálkovice


E-mail

info@tsp-brno.cz

 

Bankovní spojení

Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2800239529/2010 (pro Českou republiku)

IBAN: CZ4420100000002800239529

BIC kód: FIOBCZPPXXX

 

1.3  ZÁKAZNÍK

Zákazník je spotřebitelem a při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

1.4  SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, ve které jsou smluvními stranami spotřebitel (zákazník) na straně jedné a dodavatel zboží či poskytovatel služeb (podnikatel) na straně druhé.

 

1.5  UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zákazník po registraci obdrží e-mailovou zprávu, která je nabídkou provozovatele na uzavření smlouvy ve smyslu. Zákazník přijme tuto nabídku zasláním příslušné peněžní částky na bankovní účet provozovatele. Smlouva je uzavřena momentem připsání částky odpovídající aktuální ceně kurzu na bankovní účet provozovatele. Od tohoto momentu mezi provozovatelem a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Uzavřená smlouva je provozovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.tsp-brno.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 30. 9. 2017.

 

1.6  PRODUKTY PROVOZOVATELE

Internetový e-learningový kurz (dále jen "kurz"), který je určen k přípravě na Test studijních předpokladů (dále jen "TSP"), který je součástí přijímacího řízení na většinu fakult Masarykovy univerzity v Brně.

 

1.7  ZPŮSOB KOMUNIKACE PROVOZOVATELE SE ZÁKAZNÍKEM

Provozovatel poskytuje veškerá oznámení a informace týkající se objednávky zákazníkovi v elektronické podobě, a to prostřednictvím e-mailové zprávy. Provozovatel neodpovídá za případy, kdy k doručení odeslané e-mailové zprávy nedojde vinou provozovatele přenosové sítě či e-mailové schránky zákazníka.

 

2)    REGISTRACE ZÁKAZNÍKA A OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ

2.1  REGISTRACE

Registrace na internetovém portálu www.tsp-brno.cz je nezávazná.

Registrace je nezbytnou podmínkou pro to, aby zákazník mohl obsluhovat svůj osobní profil.

V rámci registrace zákazník uvede do registračního formuláře tyto nezbytné údaje:

  1. Přihlašovací jméno a heslo
  2. Jméno a příjmení
  3. E-mailovou adresu

Dále má zákazník možnost uvést do registračního formuláře tyto fakultativní údaje:

  1. Telefonní číslo

Úspěšná registrace zákazníka je provozovatelem potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při registraci. Tento potvrzující e-mail je zároveň nabídkou provozovatele na uzavření smlouvy a obsahuje platební údaje. Zákazník je povinen správně a pravdivě vyplnit všechny povinné údaje. Odpovědnost za případné škody plynoucí z uvedení nesprávných či nepravdivých údajů při registraci nese zákazník.

 

2.2  ZABEZPEČENÍ NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Registrační údaje zákazníka jsou chráněny před jejich zneužitím třetími osobami v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

3)    CENA A ÚHRADA CENY PRODUKTŮ

3.1  VÝŠE CENY PRODUKTŮ

Výše ceny produktů je určena ceníkem zveřejněným v internetovém obchodě na www.tsp-brno.cz platným ke dni přijetí nabídky zákazníkem. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) a uhrazením kupní ceny (bankovní poplatek apod.) si hradí kupující sám.

 

3.2  DEN A ZPŮSOB ÚHRADY

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky nebo není-li na stránce konkrétního produktu stanoveno jinak, pak platbu za objednávku lze uhradit následovně:

  • platba převodem – po dokončení registrace je zákazníkovi zaslána e-mailová zpráva s platebními údaji, potřebnými pro realizaci platby (číslo účtu, cena, způsob identifikace). Platba je obvykle připsána na bankovní účet provozovatele během jednoho pracovního dne od provedení transakce, avšak převod může trvat i déle. Za den úhrady je považován den, v němž je připsána příslušná částka na bankovní účet provozovatele. Zákazník je povinen dodržet předepsaný způsob identifikace platby. V případě jeho nedodržení, nebude možné platbu identifikovat.

 

3.3  POVINNOST ZÁKAZNÍKA UHRADIT OBJEDNANÝ PRODUKT

Provozovatel není povinen doručit zákazníkovi objednaný produkt do jeho úplného uhrazení.

 

4)    DORUČENÍ OBJEDNANÝCH PRODUKTŮ

4.1  ON-LINE PRODUKTY

On-line produkty jsou považovány za doručené jejich zpřístupněním zákazníkovi. O tomto zpřístupnění je zákazník informován e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu zákazníka.


Provozovatel se zavazuje zpřístupnit zákazníkovi on-line produkt (kurz) do 24 hodin od připsání platby (plné výše ceny za objednaný produkt) na bankovní účet provozovatele.
Objednaný on-line produkt (kurz) bude přístupný do 30. 9. 2017.

 

5)    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM

Zákazník zasláním příslušné částky na účet provozovatele souhlasí s uzavřením smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele. Vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami při registraci zákazník zároveň souhlasí s poskytnutím služby (zpřístupněním kurzu) před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku, zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jelikož služba byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

 

6)    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel při nakládání s osobními údaji zákazníků dodržuje ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Provozovatel prohlašuje, že je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů v registru zpracování osobních údajů. Potvrzením registrace dle článku 2) těchto Obchodních podmínek souhlasí zákazník závazně se zpracováním osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací.

 

6.2  ZMĚNA/ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na písemnou žádost zákazníka  mohou být jeho osobní údaje v databázi provozovatele změněny či odstraněny. V případě takové žádosti o odstranění osobních údajů z databáze provozovatele dojde zároveň ke zrušení osobního profilu zákazníka a neobnovitelnému vymazání všech informací a údajů.

 

7)    REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1  REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád stanoví pro zákazníka postup v případě, že přes veškerou snahu provozovatele o zajištění vysoké kvality poskytovaných produktů, vznikne na straně zákazníka důvod k uplatnění odpovědnosti z vad prodávaných produktů.

 

7.2  VADA PRODUKTU, ZÁRUČNÍ DOBA

Vada produktu znamená, že prodávaný produkt nemá výslovně uvedené nebo obvyklé vlastnosti anebo ho nelze užít obvyklým způsobem. Provozovatel odpovídá za vady produktu, které se vyskytnou v zákonné záruční lhůtě. Provozovatel však neodpovídá za vady vzniklé v důsledku opotřebení hmotné věci či užívání produktu v rozporu s pokyny provozovatele či v rozporu s obvyklým způsobem užívání.

 

7.3  ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE ZA VADY PRODUKTŮ (REKLAMACE)

Zákazník je povinen produkt po jeho obdržení bez zbytečného odkladu zkontrolovat. Zákazník je povinen oznámit provozovateli vadu produktu neprodleně po té, co takovou vadu zjistí.
Provozovatel je povinen o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji bez zbytečného prodlení. Provozovatel se zavazuje informovat zákazníka o způsobu vyřízení reklamace do 3 pracovních dnů od jejího uplatnění. Provozovatel se zavazuje reklamaci vyřídit v co nejkratší možné době, nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění zákazníkem.

 

7.4  PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE ZA VADY PRODUKTŮ

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a provozovatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. Neodstraní-li provozovatel vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, pak může zákazník požadovat výměnu (je-li to možné s ohledem na charakter produktu), přiměřenou slevu z ceny produktu nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby produkt mohl být řádně užíván, má zákazník právo na výměnu (je-li to možné s ohledem na charakter produktu) nebo má právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy vrátí provozovatel zákazníkovi uhrazenou cenu produktu nejpozději do 7 dnů na bankovní účet, ze kterého byla částka zákazníkem odeslána, pokud zákazník neuvede bez zbytečného prodlení účet jiný.

Provozovatel nenese odpovědnost za změny v přijímacím řízení, které budou zveřejněny univerzitou po nákupu kurzu zákazníkem. Takové změny nemohou být uznány jako důvod pro reklamaci.

 

8)    AUTORSKÁ PRÁVA

Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty provozovatele dodržovat zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákazník zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem půjčovat, kopírovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů provozovatele. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany provozovatele, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.

 

Zakoupený internetový kurz smí používat pouze jedna osoba (zákazník), a to výhradně k nekomerčním účelům. V případě závažného zneužití vstupních údajů, resp. autorských práv si provozovatel vyhrazuje právo okamžitě, trvale a bez náhrady zablokovat přístup do kurzu.

Řešení příkladů a výukové texty jsou duševním vlastnictvím provozovatele. Je výslovně zakázáno je kopírovat, upravovat a rozšiřovat bez předchozího písemného svolení provozovatele.

Zadání příkladů je duševním vlastnictvím Masarykovy univerzity v Brně. Jakékoliv kopírování nebo rozšiřování těchto materiálů bez předchozího písemného souhlasu Masarykovy univerzity je výslovně zakázáno.

 

9)    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1  PLATNOST A ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2013 a vztahují se na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky zboží a poskytování služeb zákazníka a provozovatele uzavřené od 1. 8. 2013.

 

9.2  JAZYK KOMUNIKACE

Při komunikaci se zákazníky v rámci poskytování služeb bude provozovatel používat český jazyk.

 

9.3  SOUHLAS A VÁZANOST ZÁKAZNÍKA TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Zákazník kliknutím na tlačítko souhlasu při registraci potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a svou vůli řídit se jimi v rámci předmětného smluvního vztahu.

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:

Copyright © 2007-2018 E-learning TSP - internetový přípravný kurz TSP | info@tsp-brno.cz